شیر پروانه ای لاگ


شیر پروانه ای لاگ 150PN

شیر پروانه ای لاگ 16PN

شیر پروانه ای لاگ برند NIPCO

شیر پروانه ای لاگ برند ECON

شیر پروانه ای لاگ برند EBRO

شیر پروانه ای لاگ برند KITZ

شیر پروانه ای لاگ برند STAR

شیر پروانه ای لاگ برند MIRAB

شیر پروانه ای لاگ برند KSB

شیر پروانه ای لاگ برند ORTON

شیر پروانه ای لاگ برند FLUCON

شیر پروانه ای لاگ برند HANYCO

شیر پروانه ای لاگ برند CON VALVE

شیر پروانه ای لاگ برند VSM

شیر پروانه ای لاگ برند KEYSTONE

شیر پروانه ای لاگ برند FLUID VALVE

شیر پروانه ای لاگ برند VANEESA

شیرهای پروانه ای لاگ کاملاً شبیه یک شیر توپی واقعی است. این شیرها اجازه می دهند تا زمانی که سیستم هنوز کار نمی کند، هر یک از قطعات مجاور لوله برداشته شود. در شیر پروانه ای لاگ،نوع گیربکس شبیه شیرهای ویفری است با این تفاوت که سوراخ ها رزوه شده اند و دریچه با پیچاندن شیر از هر دو انتها محکم می شود. شیرهای پروانه ای لاگرا می توان در انتهای خط نیز پیچ و مهره کرد تا به عنوان شیر انتهایی استفاده شود.