تولید شیرخودکار ویفری چدنی


تولید شیرخودکار ویفری چدنی 10PN

تولید شیرخودکار ویفری چدنی 16PN

تولید شیرخودکار ویفری چدنی 150PN

شیر یک طرفه به دلیل عدم اپراتور برای کنترل سیال نوعی از شیرهای کنترلی صنعتی گفته می شود که تنها سیال را از یک طرف شیر عبور می کند و برگشت سیال در مخالف این مسیر امکان پذیر نیست و هنگام نصب شیر باید به فلش رو شیر توجه نمود بدلیل اینکه سیال تنها در جهتی که مشخص شده عبور می کند و معمولا همراه با شیر های کشویی از شیر یکطرفه استفاده می کنند